“GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 4 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de Yayımlandı.

4 Kasım 2020 ÇARŞAMBA                                                                                                   Resmî Gazete Sayı : 31294

KANUN
GIDA, TARIM VE ORMAN ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7255 Kabul Tarihi: 28/10/2020
MADDE 1 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “fıkrasındaki” ibaresi “fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerindeki” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent, maddeye
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer
alan “Bu maddenin (a), (ç) ve (e)” ibaresi “Birinci fıkranın (a), (ç), (e) ve (f)” şeklinde ve
“diğer bentlerde” ibaresi “birinci fıkranın diğer bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
“f) Beşinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki yasağa aykırı hareket edenlere, altmış beş
bin Türk Lirasından üç yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar,”
“6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen kabahat eyleminin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde
ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, satıcıya ait tüm perakende alkollü içki ve açık
alkollü içki satış belgelerinin iptaline karar verilir. Satış belgesi iptal edilen kişilere, iki yıl süreyle yeni perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgesi verilemez.”
MADDE 2 –18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce
Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (G) bendinde yer alan “arazideki” ibaresi “arazilerde tabii olarak yetişen” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“K) Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde,
ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,”
MADDE 4 – 6831 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “yeraltında depolama alanı kurulmasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “; bozuk orman
alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi
amacıyla tesis kurulmasına” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak saha tesliminden itibaren iki yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması hâlinde izin
iptal edilir.”
MADDE 5 – 6831 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına “balık üretim
tesislerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “, odun dışı ürünleri mamul ya da yarı mamul olarak
işleyen tesisleri, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini ve orman bitkisi fidanlıklarını”
ibaresi ve “orman sınırları içinde izinsiz” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapanlar ve” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 6 – 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde
yer alan “(F) ve (G) bentlerinde” ibaresi “(F), (G) ve (K) bentlerinde” şeklinde ve ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu madde hükmüne aykırı olarak kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin;
beş metreküpe kadar olması hâlinde beş yüz Türk Lirası, beş metreküpü aşan her bir metreküpü
için ilave yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.”
MADDE 7 – 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “spor tesislerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma
maksatlı tesislere ve bunların müştemilatına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aşağıdaki ek madde ve ekli
(6) numaralı kroki ile liste eklenmiştir.
“EK MADDE 4 – Ekli (6) numaralı kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen
alanda yer seçim kararına uygun olarak imar planı kararıyla su ürünleri yetiştiriciliği konulu
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabilir.”
MADDE 9 – 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2/A maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendinde yer alan “fabrikalarda” ibaresi “fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet
üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler nezdinde” şeklinde, “araştırma” ibaresi “inceleme, araştırma” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlık; inceleme, araştırma ve denetim görevi kapsamında, her türlü defter, evrak
ve belgeleri inceleyebilir ve suretlerini alabilir, yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir, bu Kanun
kapsamına giren her türlü mallara ilişkin mahallinde inceleme yapabilir, her türlü teknolojik
imkândan yararlanabilir.”
MADDE 10 – 4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bakanlık tarafından inceleme, araştırma ve denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme ve denetim imkânının verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen gerçek ve tüzel
kişiler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkânının sağlanması için ihtar
edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkânının sağlanmaması halinde, Bakanlıkça şirketlere, cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının
yüzde üçüne kadar; kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerin
ticareti ile iştigal eden veya bunları işleyen gerçek ve tüzel kişilere ise ilgili pazarlama yılında
en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası
satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde üçüne kadar idari para cezası
verilir. Bakanlık, idari para cezasını verirken, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan gerçek ve tüzel
kişilerin sektördeki hakim durumu ve muhtemel zararın ağırlığını dikkate alır.”
MADDE 11 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “tütün
mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi,
alkol” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan “etil alkol, metanol ve alkollü ürünler konusunda”
ibaresi “makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusunda piyasa güvenliğinin tesisi için tedbirlerin alınması,” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendine
“tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara
filtresi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve
pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az
yüzde otuzunun Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde
kırkbeşe kadar artırmaya yetkilidir.”
MADDE 13 – 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “tütün mamulleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi,” ibaresi,
beşinci fıkrasının (f) bendine “perakende tütün mamulü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kâğıdı,” ibaresi, (g) bendine “tütün mamulleri,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “makaron, yaprak sigara kâğıdı,” ibaresi, (ı) bendine “makaron” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sigara filtresi” ibaresi, (k) bendine “alkollü içkilerin” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütünün ve yaprak sigara kâğıdının”
ibaresi, (n) bendine aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, yedinci fıkrasında
yer alan “ve (n)” ibaresi “, (n), (o) ve (p)” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan
“(f), (g), (ı), (j) ve (o) bentlerinde” ibaresi “(f), (g), (h), (ı), (j), (n), (o) ve (p) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
“Eyleme konu makineler hakkında müsadere kararı verilmemiş ise ayrıca mülkiyetin kamuya
geçirilmesine karar verilir.”
“ö) 6 ncı maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, kullanımı zorunlu olan
miktar ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın, kullanımı zorunlu olan miktara oranının;
1) Yüzde on ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında sekiz
Türk Lirası,
2) Yüzde otuz ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında on
Türk Lirası,
3) Yüzde otuzun üzerinde olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında
oniki Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
p) Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan
etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara yirmibin Türk Lirasından yüzbin
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”
MADDE 14 – 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – 6 ncı maddenin onikinci fıkrasında yer alan oran 2022 yılı için
yüzde onyedi, 2023 yılı için yüzde yirmibir ve 2024 yılı için yüzde yirmibeş olarak uygulanır.
Aykırılık halinde 8 inci maddenin beşinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan idari yaptırım uygulanır.”
MADDE 15 – 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında; Genel Müdürlükten üç,
Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer,
yükseköğretim kurumlarının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere
iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen
dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak
veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av
Komisyonu kurulur. Merkez Av Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye’deki
doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon
toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi
değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş kişilik değerlendirme komisyonu tarafından seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları, Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından
değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.”
MADDE 16 – 4915 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun
gereğince görevliler veya avcılar tarafından avlanması ile avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti
alınmayacak diğer kişilere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”
MADDE 17 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/A maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – 5403 sayılı Kanunun 8/B maddesinin başlığında yer alan “yeter gelirli”
ibaresi madde başlığından, birinci fıkrasında yer alan “tarımsal arazi ve yeter gelirli” ibaresi
madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tarım arazilerinde; ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri Bakanlığın izni ile yapılır.”
MADDE 19 – 5403 sayılı Kanunun 8/I maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yeter
gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları” ibaresi “Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde anlaşmaları”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara
aynen devri halinde paydaşlar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner sermaye ücretlerinden muaftır.”
MADDE 20 – 5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı
kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu
amaç dışında kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden izin şartı aranmaz.”
MADDE 22 – 5403 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında izin verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında
kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak
için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden izin şartı aranmaz.”
MADDE 23 – 5403 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “projelerle ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yapılır ve” ibaresi “projeler
ve izinlerle ilgili denetimler, proje ve izin onaylarının verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde
tamamlanarak” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “ilgili” ibaresi “verilen iznin amacına
uygun olmayan” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “üç ay içerisinde,” ibaresi “bir ay içerisinde Bakanlığa ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yapılan denetimler sonucu aykırılık tespit edilmesi halinde bu durum, tapu kayıtlarının
beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde
yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.”
MADDE 24 – 5403 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak
cezalar ve yükümlülükler
MADDE 20 – Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım
plân ve projelerine uyulması zorunludur.
Bu plân veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak
sorumlulara; bin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için
on Türk Lirası idarî para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay
süre verilir. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanır. Bu sürenin
sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve birinci
cümlede belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları
Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve
taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil
edilir.
Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından belediye veya il özel idaresinin 2/7/2008
tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.
Verilen iki aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.”
MADDE 25 – 5403 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükler
MADDE 21 – Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur.
Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan
izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde,
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır:
a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması
halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez.
Arazi sahibine veya araziyi bozana bin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, kullanılan veya
zarar verilen alanın her metrekaresi için on Türk Lirası idarî para cezası verilir. Büyük ova koruma alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. İdarî para cezasının tebliğinden itibaren bir
ay içinde başvurularak 13 üncü veya 14 üncü maddelerdeki izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına, bitmiş ise kullanımına izin verilebilir. Başvuru yapmayanlara veya izin talepleri
uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale
getirmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin
tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda;
valilikçe faaliyet durdurulur ve bu bendin ikinci cümlesinde belirtilen idarî para cezası üç katı
olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.
b) Toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi halinde valilik tarafından bin Türk
Lirasından az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin her metrekaresi için on Türk Lirası idarî
para cezası uygulanır ve projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilir. Büyük ova
koruma alanlarında bu ceza iki katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların
devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve bu
bendin birinci cümlesinde belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime
uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir.

İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100
fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi
halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından
belediye veya il özel idaresinin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek,
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.
Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise
projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.
Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere
tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık
etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet
verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir.
Ayrıca bu tüzel kişi hakkında elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer,
mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
19 uncu ve 20 nci maddeler ile bu maddenin uygulanmasında kusurlu bulunan sorumlular, fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu
görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”
MADDE 26 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl boyunca,
20 nci ve 21 inci maddelere aykırı hareket edenlere, aykırılığın tarımsal amaçlı yapı olması
durumunda mezkûr maddelerde öngörülen idarî para cezalarının yarısı uygulanır.”
MADDE 27 – 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesine “güçlendirilmesi” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi” ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 28 – 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü
maddesinin onuncu, onaltıncı, onyedinci ve onsekizinci fıkralarına “tütün mamulleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kâğıdı,” ibareleri ve onsekizinci fıkrasına
“tütün mamullerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron, yaprak sigara kâğıdı,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 29 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez.”
MADDE 30 – 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna
ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları
üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin
üç yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari
unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilir.”
“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda
veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır.
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından
Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi
mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;
1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda
veya yem işletmecisine ellibin Türk lirasından,
2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine beşbin Türk lirasından,
aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali
yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl
sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. Fiilin
üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari
unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır. Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin günden üçbin
güne kadar adli para cezası verilir ve gıda veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu
sektördeki faaliyetinden men edilir. Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya
ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ise ikiyüzbin Türk lirasından az olmamak ve iki milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir.”
MADDE 31 – Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen onikinci fıkra
1/1/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Zaten bir hesabım var

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ